Projekty
europejskie
Trzy flagi Unii europejskiej
Kamionka
Pole, zboże, dłoń
Wojewódzka
Biblioteka
Książki na stole w tle półki z książkami
Biblioteka
Narodowa
Znak pobierania
Instytut
Książki
Grupa ludzi przy stole uśmiechających się

Statut

Uchwała Nr XXII/147/2020
Rady Gminy Kamionka

z dnia 8 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Kamionce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 9 ust.1 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) oraz art.53 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz.351 z późn. zm.)

§ 1. Uchwala się statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Kamionce stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Kamionka z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

Ewa Grymuza

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXII/147/2020
Rady Gminy Kamionka
z dnia 8 grudnia 2020 r.

STATUT
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Kamionce

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Kamionce zwana dalej ,,Biblioteką’’ działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

3. Niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, stanowiącą samodzielną jednostkę organizacyjną, która wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

2. Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta Kamionka.

3. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką – wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej – sprawuje Biblioteka stopnia Powiatowego.

§ 3. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

§ 4. Siedzibą Biblioteki jest miasto Kamionka, a terenem jej działania jest gmina Kamionka.

§ 5. Biblioteka używa pieczęci podłużnej w  brzmieniu: Miejska Biblioteka Publiczna
im. J. I. Kraszewskiego ul. Grobelna 1, 21-132 Kamionka, NIP 7141082481, REGON 432270713 oraz owalnej do identyfikacji zbiorów o treści: Miejska Biblioteka Publiczna im. J. I. Kraszewskiego w Kamionce Nr ......................

§ 6. Biblioteka może używać nazwy skróconej w brzmieniu „MBP w Kamionce”

Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury oraz dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie gminy.

§ 7. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, w tym materiałów

dotyczących własnego regionu.

2. Udostępnienie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeni międzybibliotecznych.

3. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa.

4. Opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego lokalnej społeczności.

5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych lokalnej społeczności.

§ 8. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy.

Rozdział 3.
Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 9. 1. Biblioteką zarządza Dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Kamionka, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję.

3. Dyrektor wykonuje zadania z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biblioteki.

§ 10. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z jej działalnością.

§ 11. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie
do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

2. Uposażenia pracowników określane są na podstawie regulaminu wynagradzania obowiązującego w Bibliotece.

§ 12. Strukturę organizacyjną Biblioteki tworzą filie biblioteczne:

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce Filia w Kozłówce

2. Miejska Biblioteka Publiczna im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce Filia w Samoklęskach

3. Miejska Biblioteka Publiczna im J.I. Kraszewskiego w Kamionce Filia w Starościnie

§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny Biblioteki nadany Zarządzeniem Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 14. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora.

3. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Biblioteki jest Burmistrz Miasta Kamionka.

§ 15. Biblioteka jest finansowana z dotacji podmiotowej budżetu gminy, dotacji celowych, dochodów własnych, darowizn i innych źródeł.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 16. Dokonanie zmian w niniejszym statucie następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej
w Kamionce.

 

Powrót