Projekty
europejskie
Trzy flagi Unii europejskiej
Kamionka
Pole, zboże, dłoń
Wojewódzka
Biblioteka
Książki na stole w tle półki z książkami
Biblioteka
Narodowa
Znak pobierania
Instytut
Książki
Grupa ludzi przy stole uśmiechających się

Regulaminy

R E G U L A M I N

 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamionce

 

 

§ 1

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele.

 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 3. Przy zapisie zgłaszający powinni:

a) posiadać dowód osobisty,

b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

 2. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub typu szkoły.

 3. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z biblioteki.

 4. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz palenia.

 

§ 2

 1. Kaucje od czytelnika pobierane są przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek, w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości książki.

 2. W przypadku nie zwrócenia książki po upływie 3 miesięcy od terminu jej zwrotu, kaucja będzie wpłacana na dochody biblioteki.

 

§ 3

 1. Wypożyczać można jednocześnie 3 woluminy.

 2. Książki wypożycza się na okres 30 dni.

 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

 4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególne poszukiwane pozycje.

 5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez czytelników.

 6. Na prośbę czytelników biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.

 7. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.

 8. Książki i czasopisma nie wolno wynosić z czytelni.

 9. Czytelnik jest obwiązany wpisać się do zeszytu czytelni.

 

 

§ 4

 1. Biblioteka udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

§ 5

 1. Czytelnik jest obowiązany do szanowania książek będących własnością społeczną.

 2. Za szkody wynikłe z zagubienia , uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor biblioteki, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia.

Sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

Czytelnik może, za zgodą dyrektora biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

 

§ 6

 1. Za przetrzymanie książki ponad termin określony w § 3 ust. 2 i 4 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 50 groszy od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.

 2. Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.

 3. Jeżeli czytelnik, mimo wysyłanych upomnień, odmawia zwrotu książki lub uiszczania należnych opłat biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 7

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

 

§ 8

 

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawionych prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik placówki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. I. Kraszewskiego w Kamionce.    

Powrót