Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Widok standardowy strony
 • Kontrast nocny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny
 • Szerokość standardowa strony
 • Szerokość maksymalna strony
 • Wersja tekstowa strony
 • Powiększ tekst
 • Zmniejsz tekst
 • Zmień ostępy między znakami
 • Dane kontaktowe
 • Formularz kontaktowy
 • Link do BIP
 • Mapa strony

Data sporządzenia deklaracji

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Sulimo.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Grzegorz Szymanek, adres poczty elektronicznej gbp_kamionka@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 665 661 867. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Miejska  Biblioteka Publiczna w Kamionce, ul. Grobelna 1, 21-132 Kamionka

 • Do budynku prowadzi jedno wejście
 • Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków
 • Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • Budynek znajduje się na parterze, brak windy, schodów i platform dla wózków
 • Pomieszczenia biblioteczne dostępne dla osób na wózkach
 • Brak toalety dostosowanej dla niepełnosprawnych
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych
 • Biblioteka nie posiada miejsca parkingowego przeznaczonego dla postoju osób niepełnosprawnych
 • Informujemy, że na teren biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • Na terenie biblioteki nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

Filia Biblioteczna w Kozłówce

 • Do budynku prowadzi jedno wejście
 • Do wejścia głównego prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków
 • Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo
 • Budynek znajduje się na parterze, brak windy, schodów i platform dla wózków
 • Brak toalety dostosowanej dla niepełnosprawnych
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzacych
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych
 • Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 • Informujemy, że na teren biblioteki można wejsć z psem asytstującym i psem przewodnikiem
 • Nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line

Filia Biblioteczna w Samoklęskach

 • Do budynku prowadzi jedno wejście
 • Brak schodów i podjazdu
 • Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo
 • Budynek znajduje się na parterze, brak wind, schodów i platform dla wózków
 • Brak toalety dostosowanej dla niepełnosprawnych
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych
 • Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 • Informujemy, że na teren biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • Nie ma tłumacza języka migowego ani możliwosci skorzystania z usługi on-line

Filia Biblioteczna w Starościnie

 • Do budynku prowadzi jedno wejście
 • Do wejścia głównego prowadzą schody, brak podjazu dla wózków
 • Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo
 • Budynek znajdfuje się na parterze, brak wind, schodów i platform dla wózków
 • Brak toalety dostpsowanej dla niepełnosprawnych
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych
 • Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 • Informujemy, że na teren biblioteki można wejść z psem asystującymi psem przewodnikiem
 • Nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi on-line

Aplikacje mobilne

brak